Suzuki Laboratory

ENGLISH

  Members


Prof. Toshiaki Suzuki, PT, DMSc


 Supervisor

Tetsuji Fujiwara MD, PhD
(Hornor Professor, Kyoto University)

Supervisor の藤原先生

 Researchers


Atsushi Gotoh, PT
Toshihiro Ohnuma, PT,MA
Yuichiro Miura, PT
Naoki Kado, PT, Ph.D
Ryoichi Takagi, PT, MA
Tetsuro Nakamichi, PT
Takashi Ishihama, PT
Yoshinori Yamamoto,PT.MA
Hidefumi Sasaki, Lac, JT,PhD


 Coworkers in our university


Makiko Tani, LAc, PhD
Marina Todo, PT, MA
Yuki Fukumoto, PT, MA


 Graduate students


2019 master students (7 members)

Kohei Fuchino
Koichi Sano
Kosuke Nakanishi
Kosuke Yanagawa
Masaki Yamamoto
Masataka Kurobe
Takanao Shirai


2018 master students (6 members)

Yui Awata
Takumi Ikeda
Tomohiro Ogawa
Koji Nose
Hideaki Muraoka
Tomoki Morikawa


 Undergraduate students

11th Seminar Students (5 members)

Yumeki Ito
Haruto Shimaji
Shogo Maeda
Kanako Matushita
Yuka Yasui


10th seminar student (1 members)


Natsuki Tsuruta9th seminar student (6 members)

Acupoint stimulation Physical Therapy(ASPT)group

Naoto Inoue
Misaki Kadota
Taku Kitahara
Takuma Kurokawa
Kohei Fuchino
Kosuke Yanagawa
 Sasaki Seminar Students


2017 seminar student (6 members)

Asuka Nakaue.
Ayato Miyasako
Hiromu Tsuneishi
Tomoki Tsukuda
Ryota Yamachiyo
Masaki Inoue

 Secretarist

Sayuri Uragami,PT

 OB・OG


OB・OG